top of page

Diretturi tal-Banda

Mro. Frangesco Zammit (1865-1875)

Twieled nhar l-24 ta’ Mejju 1834 ġewwa ż-Żurrieq. Magħruf fiż-Żurrieq bħala Marigos. Fl-1865 nissel banda fiż-Żurrieq minn orkestra li kienet għaddiet taħt idejh. Il-Banda bl-isem ta’ Filarmonica Del Zurrico kienet newtrali u kienet tieħu sehem fil-festi tar-raħal bla ebda distinzjoni. Interessanti l-fatt li għal ħafna żmien is-Surmast Francesco Zammit kien wieħed mid-diriġenti tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu. Miet għażeb ta’ 65 sena nhar id-29 ta’ Ottubru 1898, u l-fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu ħallset is-somma ta’ żewġ xelini (għaxar ċenteżmi) għat-trasport tal-kadavru tiegħu, kif kienet id-drawwa f’dawk iż-żminijiet. Huwa jinsab midfun f’qabar mhux immarkat fil-knisja parrokkjali tar-raħal.


Mro. Carmelo Zammit (1875-1919)

Carmelo Zammit twieled iż-Żurrieq fl-1850. Studja l-mużika taħt Mro.Luigi Carabott, Mro. P. Vassalli u Mro. G. Diacono, diretturi mużikali u kompożituri prominenti. Mro. Carmelo Zammit assuma r-rwol ta’ Direttur għall-Banda fis-sena ta 1875 u kellu din il-kariga sa mewtu fl-1919. Matul dan iż-żmien huwa wkoll għallem il-mużika lid-Diretturi futuri tal-istess Banda, jiġifieri lin-neputi Mro. Guseppi Zammit, Mro. Frangesco Bugeja, Mro.Salvu Mallia u kif ukoll lill-organista tal-knisja lokali Mro. Ferdinando Falzon.

Minbarra li kien konduttur u kompożitur eċċellenti, Carmelo Zammit kien ukoll skultur tajjeb ħafna, speċjalment ta’ statwi reliġjużi. Diversi xogħlijiet ta’ skulturi tiegħu fil-ġebel, għal statwi u figuri bibliċi, jinsabu fil-knejjes taż-Żurrieq, Siġġiewi, Gudja u Għajnsielem.

Filwaqt li kien id-Direttur tal-Filarmonica del Zurrico, Carmelo Zammit kien ukoll id-Direttur Mużikali tal-Banda ta’ San Nikola tas-Siġġiewi, tal-Banda ta’ Santa Katarina taż-Żejtun u tal-Orkestra Bellini tal-Qrendi.

Mro. Zammit ikkompona diversi valzi, polkas, l-Inno Marcia Monte Carmeli, Capriccio għall-kwartin, is-Sinfonija 25 Novembre u Regina Vittoria. Din tal-aħħar ġiet esegwita għall-ewwel darba fil-Belt Valletta fis-sena 1897 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li mmarkaw il-Ġublew tar-Reġina Vittorja. Il-manuskritt oriġinali tal-kompożizzjonijiet imsemmija aktar ’il fuq, jinstabu fl-arkivji mużikali tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865.

Mro.Zammit kien ukoll missier Antonio Zammit, li pitter l-altar tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja Parrokkjali taż-Żurrieq. Kien ukoll in-nannu tal-iskultur magħruf Marco Montebello.

Mro. Carmelo Zammit miet fis-6 Marzu 1919, fl-età ta’ 69.


Mro. Salvatore Mallia (1919-1924)

Twieled is-Siġġiewi fl-21 ta’ Novembru 1872. Salvatore Mallia ħa l-istruzzjoni mużikali tiegħu mill-Mro. Carmelo Zammit, meta dan tal-aħħar aktar tard kien direttur tal-Banda San Nikola tas-Siġġiewi, mis-sena 1893 sal-1900. Hu ngħaqad mal-Banda Rjali tal-Artillerija ta’ Malta, fejn kien idoqq l-ewfonju. Kellu l-grad ta’ Surġent u Deputat Direttur.

Minbarra li dderieġa l-Banda Queen Victoria A.D. 1865, Mro. Mallia dderieġa wkoll il-Banda L’Isle Adam tar-Rabat, il-Banda Unjoni ta’ Ħal Luqa, il-Banda San Filep ta’ Ħaż-Zebbug, il-Banda Vilhena tal-Furjana u l-Banda San Nikola tas-Siġġiewi.

Mro. Mallia eċċella fl-arranġamenti tal-mużika klassika għall-baned u ħafna mill-arranġamenti tiegħu għadhom jistgħu jinstabu fl-arkivji tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865, kif ukoll diversi kompożizzjonijiet tiegħu bħall-marċ England Forever, Marcia Sinfonica Le Varioponte u l-Funeral March Lamentable.

Mro. Salvatore Mallia miet fil-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 1937.


Mro. Guseppi Zammit (1924-1928)

Guseppi Zammit ġej minn familja mużikali. Missieru Michael u zijietu kienu kollha bandisti u nannuh, mingħand min ħa l-istruzzjoni mużikali tiegħu, kien is-Surmast magħruf Carmelo Zammit, id-Direttur tal-Banda mill-1875 sal-1919.

Guseppi Zammit issieħeb mal-Banda tal-Artillerija Rjali ta’ Malta, fejn kien idoqq l-ewfonju, il-baxx u għal xi żmien kien ukoll il-Maġġur tat-tanbur.

Huwa ntbagħat jistudja barra u din tant affettwatu li rtira mis-settur pubbliku.

Minkejja l-perjodu qasir li għamel bħala direttur tal-Banda, Mro. Guseppi Zammit ħalla numru ta’ kompożizzjonijiet lill-Banda, fosthom is-Sinfonija Alba NovellaMarcia Sinfonica Amarti Sempre, il-Marċ Funebri Alla Memoria del Mro. Carmelo Zammit, apparti marċi festivi oħrajn.

Mro. Guseppi Zammit miet fid-19 ta’ Lulju 1971.


Mro. Adeodato Gatt (1928-1937)

Adeodato Gatt twieled Ħaż-Żebbuġ, fis-26 ta’ Ġunju 1898 u studja l-mużika taħt ħuh Michael.

Datu, kif kien magħruf, kien klarinettista tajjeb u kien idoqq dan l-istrument maż-żewġ baned tal-Belt Valletta, La Valette u King’s Own. Sa minn età żgħira kien maħtur bħala direttur tal-Orkestra Mendelssohn ta’ Ħaż-Żebbug stess.
Il-kapaċità ta’ Mro. Gatt bħala direttur ġiet rikonoxxuta u mfaħħra mid-diretturi barranin ewlenin tal-baned Maltin, Mro. Aurelio Doncich u Mro. Cardenio Botti.

Kompożizzjonijiet aktar popolari tiegħu huma The Impressione Sinfonica 1565 The Celebrated Ave Maria, li ġew komposti meta kien marid ħafna fis-sena 1949.  Kompożizzjoni oħra mill-isbaħ iġġib l-isem ta’ Addio Amore. Mro.Gatt ikkompona numru ta’ marċi popolari fosthom dak bl-isem ta’ Mater Mitis, li għalih hu kiteb ukoll il-lirika, kif ukoll ġie kompost apposta għall-Banda Queen Victoria A.D. 1865.

Mro. Adeodato Gatt miet fit-23 ta’ Mejju 1966.


Mro. Frangesco Bugeja (1937-1959)

Frangesco Bugeja twieled iż-Żurrieq fit-2 ta’ April 1899. Ta’ età tenera studja l-mużika taħt Mro. Carmelo Zammit. Bħal dawk ta’ qablu, hu ngħaqad mal-Banda tal-Artillerija Rjali ta’ Malta u dik tal-King’s Own.

Huwa kien maħtur bħala Assistent Direttur tal-Banda ta’ Mro. Adeodato Gatt fl-1931 u Direttur fl-1937. Hu kien popolari ħafna mal-poplu tar-raħal. Huwa l-aktar imfakkar għall-marċ brijuż Voice of Nigret u għall-arranġament eċċellenti tal-Innu lill-Madonna Tal-Karmnu, li ta’ kull sena jindaqq nhar il-festa.

Mro. Frangesco Bugeja miet fil-11 ta’ Frar 1973.


 

Mro. Emanuel Bugeja (1959-1991)
 

Mro. Emanuel Bugeja twieled iż-Żurrieq fis-26 ta’ Mejju 1923. Ta’ età żgħira beda l-karriera mużikali tiegħu mal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Frangesco Bugeja. Għalhekk, Mro. Bugeja, bħal ħafna Diretturi tal-Baned ta’ qablu, huwa riżultat tal-edukazzjoni mużikali li rċieva mill-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria.

Wara li rċieva l-edukazzjoni bikrija tiegħu fl-Iskola Primarja taż-Żurrieq, huwa ngħaqad mal-Banda tar-Reġiment, immexxija mill-Maġġur Anthony Aquilina. Huwa kompla l-istudji mużikali tiegħu ma’ Mro.Vincenzo Costa u Mro. Joseph Stivala, fejn kiseb l-A. (Mus.) L.C.M. Diploma. Wara ġie mgħallem il-pjanu u l-orkestrazzjoni minn Dun Albert Borg.

Mro. Bugeja ma kienx biss kapaċi jdoqq strumenti mużikali, iżda wkoll biex jidderieġi l-baned. Fil-fatt, huwa dderieġa l-Banda tar-Reġiment f’diversi okkażjonijiet u ġie eżaminat u mfaħħar minn Diretturi Ingliżi għall-prestazzjoni eċċellenti tiegħu. Mro. Bugeja kien bandist mal-Filarmonika Nazzjonali La Valette u aktar tard ingħaqad mal-Banda King’s Own, fejn akkwista l-kariga ta’ Assistent Direttur ukoll. Ma kinetx l-ewwel darba li hu issostitwixxa lill-Maġġur Anthony Aquilina u dderieġa l-Banda King’s Own.

Mro. Bugeja huwa kompożitur magħrufa tal-mużika u ħafna mill-marċi tiegħu huma popolari ma’ ħafna baned Maltin. Huwa kkompona innu ddedikat lil San Ġużepp, Omaggio alla Queen Victoria, l-innu tal-banda u l-Valz ta’ Kristu Rxoxt. Fis-sena 1960, huwa kkompona l-Overture Carmelitania u fl-1975 ikkompona l-Overture Luliana esklussivament għaċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-pjanċier. Fis-sena 1984, huwa kkompona l-Prelude Silver Jubilee għall-għeluq il-25 Sena Anniversarju tiegħu bħala Direttur tal-Banda Queen Victoria A.D 1865.

Wara 32 sena parti mill-banda, fl-1991, Mro. Emanuel Bugeja rtira mill-kariga tiegħu bħala Direttur tal-Banda. Madankollu, huwa xorta kkompona marċi għall-Banda Queen Victoria A.D. 1865 u baned oħra Maltin. Bħala apprezzament għall-ħidma utli tiegħu, Mro.Bugeja kien maħtur bħala Direttur Onorarju tal-Banda, mill-membri tas-Soċjetà matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali li saret is-Sibt, 19 ta’ Jannar 1991. Kien ukoll wieħed mid-Diretturi Onorarji tal-Banda Lourdes tal-Qrendi. Fl-2003, il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq, onora lill-Mro. Emanuel Bugeja billi tah il-Premju ta’ Ġieħ iż-Żurrieq.

Mro.Emanuel Bugeja miet fit-28 Ġunju 2009.


Mro. Alfred Farrugia (1991 –  )

Mro. Alfred Farrugia twieled iż-Żurrieq fis-7 ta’ Lulju 1960. Ġej minn familja ta’ mużiċisti.  Missieru John kien għalliem tal-mużika tal-Għaqda tal-Banda lokali u kien ukoll solista tal-althorn għal perjodu pjuttost twil. Zijuh kien il-Mro. Joseph M. Bilocca u qarib ieħor li kien magħruf sew kien John Mamo, kurunettista. Alfred beda l-istudju tal-mużika f’età bikrija ħafna.

F’Ħadd il-Palm tal-1971,fl-età ta’ 11,  ingħaqad mal-Banda Queen Victoria A.D 1865 taż-Żurrieq bħala bandist fuq l-althorn. Id-debut tiegħu bħala solista meta daqq xogħol ta’ Strodella Pietà Signor kien wieħed promettenti ħafna. Fl-1975, kien imħeġġeġ biex jaqleb għall-ewfonju u fl-1977, huwa kkonferma l-kapaċità tiegħu bl-interpretazzjoni tal-Cappriccio Per Eufonio ta’ Harthman.

Apparti li daqq ħafna partijiet bħala solista ma’ ħafna baned madwar il-pajjiż, huwa ħa l-mużika aktar bis-serjetà billi studja mal-għalliem ewlieni tal-mużika Mro. Carmelo Pace. Fl-1982 kiseb l-A.(Mus.)L.C.M. Diploma u wara li waqaf jistudja għal madwar 10 snin, reġa kompla l-istudju tiegħu bil-Counterpoint, orkestrazzjoni u Fugue ma’ Mro. Ronnie Debattista F.L.C.M. u fl-1993 huwa kiseb l-L.(Mus.)L.C.M. Diploma.

Fl-1981, huwa ngħaqad mal-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta bħala bandist tal-ewfonju għal xi snin hu ġie maħtur bħala għalliem tal-mużika fil-Każin tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 fl-1982 u bħala Direttur Mużikali tal-istess għaqda fis-27 ta’ Lulju 1991. L-influwenza tiegħu nfirxet malajr u insibuh wkoll għal xi żmien bħala Direttur Mużikali ta’ żewġ każini oħra tal-Banda, dik ta’ San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop u tal-Banda Vittorja tan-Naxxar. Huwa kkompona numru mhux ħażin ta’ marċi brijużi, xi marci funebri, poeżija sinfonika Victorian Victoriesmedley moderna BeatleManiasuite Cor Unum, u l-innu lokali tant popolari bl-isem ta’ Karmelitani Żrieraq. Huwa għamel traskrizzjoni għall-banda tal-Antifona Flos Carmeli Gloriosa Virginum tar-Rev. Michael D’Amato. Għamel ukoll traskrizzjoni tal-Antifona ta’ Dr.Paolo Nani u l-melodiji tal-Milied u dawn ġew irrekordjati fuq is-CD li ħarġet il-Banda Queen Victoria A.D. 1865 bl-isem ta’ Christmas Carols in Malta flimkien mal-Kor Sine Macula.

Taħt id-direzzjoni tiegħu il-banda qed torganizza serje ta’ kunċerti fit-teatru u apparti mis-CD imsemmija aktar ’il fuq, il-banda rrekordjat l-ewwel CD storiku tagħha ta’ marċi brijużi fis-sena 2000 li kien ferm apprezzat mill-pubbliku. Mro. Farrugia jħobb kull tip ta’ sport, u huwa għalliem tat-Teorija tal-Mużika tar-ram. Huwa jħobb l-Arti u għandu għall-qalbu ħafna t-tradizzjonijiet Maltin. Huwa miżżewweġ lil Georgina mwielda Mangion u huwa l-missier ta’ żewġ ulied: Mauro u Elysienne. Mauro wkoll mexa fuq il-passi ta’ missieru u ggradwa fil-kompożizzjoni mill-Università ta’ Malta.

bottom of page